Adwokat Piotr Walerczyk

Sprawy rozwodowe i separacje

rozwody Szczecin

Skuteczność

Państwa cele i korzyści są moim priorytetem. Moja wiedza i doświadczenie gwarantują realizację założeń.

Kompleksowość

Współpracujemy z najwyższej jakości specjalistami - i to nie tylko z dziedziny szeroko pojętego prawa.

Współdziałanie

Swoich Klientów na bieżąco informuje o stanie prowadzonych spraw i podejmowanych kroków.

Bezpieczeństwo

Bedąć członkiem samorządu adwokackiego gwarantuję przestrzeganie przepisów prawa oraz etyki wykonywania zawodu.

adwokat
Piotr Walerczyk

Jestem absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2013 r. jestem członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Po zakończeniu aplikacji i pozytywnym złożeniu egzaminu adwokackiego zostałem wpisany na listę adwokatów pod numerem: SZC/Adw/551.

Od 9 lat zajmuję się praktyczną stroną wykonywania zawodów prawniczych. Powyższe pozwoliło mi zdobyć doświadczenie zawodowe, które wykorzystuję w pracy codziennej. W kręgu moich zainteresowań zawodowych leży przede wszystkim szeroko pojęte prawo karne, a także prawo cywilne w tym w szczególności prawo rodzinne. Nieobce są mi również inne dziedziny prawa. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, reprezentując zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze.

Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach zawodowych związanych z wykonywaniem zawodu adwokata. W roku 2013 odbyłem szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych i uzyskałem poświadczenie bezpieczeństwa stwierdzające, że daję rękojmię zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: poufne.

Poza życiem zawodowym gram w tenisa ziemnego i podróżuję poznając przy tym historię świata, a także inne kultury. Interesuję się również motoryzacją oraz aktualną sytuacją polityczną w kraju i na świecie.

rozwody Szczecin

Sprawy rozwodowe

Wielość spraw rozstrzyganych przez sąd w ramach sprawy rozwodowej powoduje, że często są to sprawy skomplikowane, zwłaszcza że dotyczą drażliwych i intymnych problemów. Rozwód jest przecież przykładem sprawy, która budzi wiele emocji i rzutuje na dalsze życie obu stron i ich dzieci. Pomoc adwokata, który jest w stanie spojrzeć na sytuację z dystansem z pewnością ułatwi przejście przez cały proces sprawy rozwodowej.

Jedną z głównych dziedzin prawa, którą zajmuje się Kancelaria Adwokacka adw. Piotra Walerczyka są sprawy cywilne, a w szczególności procesy rozwodowe i separacje oraz powiązane z nimi sprawy o alimenty, a także podział majątku. Wielokrotnie prowadziłem trudne sprawy rozwodowe, w których pojawiały się wątki: porwań rodzicielskich, celowego ograniczania kontaktów z dziećmi, przemocy w rodzinie, wymuszanie tzw. "niebieskiej karty", czy też ukrywania majątku. Każda sprawa jest inna i nie ma jednej dobrej metody na rozwód. Dlatego też obecność adwokata doświadczonego w prowadzeniu spraw rozwodowych jest dużym ułatwieniem dla strony.

Zakres usług

 • Porady prawne w sprawach rozwodowych, w tym w kwestiach związanych z władzą rodzicielską, kontaktów z dzieckiem, alimentami.
 • Identyfikacja spraw, które potencjalnie mogą być rozwiązane podczas mediacji.
 • Uzgodnienie optymalnej strategii działania, a także analiza działań Klienta w celu zidentyfikowania tych które mogą mieć negatywny wpływ na sprawę.
 • Sporządzenie pism procesowych w sprawach rozwodowych (pozwu rozwodowego/odpowiedzi na pozew).
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych.
 • Zabezpieczenie kontaktów z dziećmi i alimentów.
 • Podział majątku wspólnego.

Najczęstsze pytania dot. rozwodu

Kiedy sąd orzeknie rozwód?

Przesłanki rozwodu zostały określone w art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepis ten stanowi, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Rozkład ma charakter zupełny, jeżeli ustały więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze. Ustanie więzi duchowej wiąże się z brakiem wzajemnego wsparcia między małżonkami, miłości, szacunku oraz akceptacji. Wygaśnięcie więzi fizycznej oznacza natomiast ustanie współżycia seksualnego.  Ustanie więzi gospodarczej występuje co do zasady wówczas, gdy małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego lub nie zamieszkują razem. Przesłanka trwałości rozkładu pożycia może wynikać np. z upływu czasu. Trwały rozkład ma miejsce również wówczas, gdy małżonkowie pozostają w nowych związkach, szczególnie gdy pochodzą z nich dzieci. W wyjątkowych sytuacjach spełnienie ww. przesłanek może być niewystarczające. Istnieją bowiem przesłanki negatywne do orzeczenia rozwodu, tj. mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Ponadto, rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża na to zgody, chyba że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Rodzaje rozwodu

Polskie prawo dopuszcza rozwód z orzeczeniem o winie jednego lub obojga małżonków lub bez orzekania o winie. Ustalenie winy przez sąd jest co do zasady obowiązkowe, jeśli jednak małżonkowie zgodnie zawnioskują, aby rozwiązanie małżeństwa nastąpiło bez orzekania o winie, sąd przychylając się do tej prośby orzeknie tak, jakby żaden z małżonków winy za rozstanie nie poniósł. Kwestia winy ma znaczenie nie tylko moralne, ale także wpływa na stosunki prawno-finansowe między byłymi małżonkami. Jednak obie te formy zakończenia związku małżeńskiego pozostają zupełnie obojętne dla późniejszego podziału majątku lub ustalenia władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

Sąd orzeka rozwód:

 • z winy jednego małżonka,
 • z winy obu małżonków,
 • bez orzekania o winie – jeśli wnoszą o to zgodnie małżonkowie.

Przed wyborem właściwej formy rozwodu warto skorzystać z pomocy specjalisty w zakresie prawa.

Jak złożyć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy należy złożyć we właściwym miejscowo sądzie okręgowym. Można go do sądu wysłać listem poleconym lub też złożyć osobiście – w dwóch egzemplarzach. Sąd wysyła jeden egzemplarz do pozwanego, drugi zaś pozostawia w sądzie. Pod pozwem zwykle podpisuje się jedna osoba – ta, która go wnosi. W przypadku wypracowania porozumienia zdarza się jednak, że pod jednym dokumentem podpisują się obie strony. Formalnie sąd co prawda wymaga, by jedna strona sporu była nazwana powodem, druga zaś pozwanym, ale podział ten nie ma żadnych konsekwencji dla przebiegu postępowania.

Jak długo trwa rozwód ?

Po złożeniu wszystkich dokumentów do sądu, należy oczekiwać na zawiadomienie o terminie wyznaczonej rozprawy (trwa to ok. 3-6 miesięcy). W tym czasie pozew doręczany jest drugiemu małżonkowi, który może wnieść odpowiedź na pozew o rozwód i przedstawić w nim swoje stanowisko. Małżonek może także zażądać rozwodu lub wnieść o oddalenie powództwa. Długość samego procesu uzależniona jest natomiast od wielu czynników takich jak np. stopień skomplikowania sprawy czy relacje panujące pomiędzy małżonkami. Do orzeczenia rozwodu może dojść nawet na pierwszej rozprawie, w sytuacji gdy małżonkowie są zgodni w kwestii winy, trwałego rozkładu pożycia, a także wyznaczenia opieki nad małoletnimi dziećmi i ustalenia zasad kontaktów. Takie rozwody należą jednak do rzadkości. Jeżeli strony nie mogą się ze sobą porozumieć na przykład w kwestii podziału majątku lub ustalenia winy, cały proces może przeciągnąć się nawet do kilkunastu rozpraw sądowych. Oznacza to, że postępowanie rozwodowe może ciągnąć się przez 2-3 lata.

O czym orzeka sąd w sprawie rozwodowej ?

 • władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków – sąd może powierzyć ją jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego lub pozostawić ją obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek. Sąd może też orzec o pozbawieniu władzy rodzicielskiej lub o jej zawieszeniu,
 • kontakty z dzieckiem, 
 • alimenty – w stosunku do dziecka lub małżonka,
 • podział majątku wspólnego (pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym, czyli w sytuacji, w której np. strony są zgodne co do składu i sposobu podziału majątku),
 • sposób korzystania ze wspólnego mieszkania – jeżeli małżonkowie nadal mieszkają pod jednym dachem.

Dziecko i rozwód - kontakty, alimenty i piecza rodzicielska

Gdy rozwodzą się pary które mają dzieci, rozwód jest nie tylko formalnym zakończeniem małżeństwa. Trzeba uregulować również wiele istotnych kwestii dotyczących życia i wychowywania dzieci. Wiele zależy od tego czy rozwodzący się małżonkowie potrafią dojść do porozumienia w tej sprawie, czy też decyzje musi jednak podjąć sąd. W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga, któremu z rodziców zostanie przyznana piecza nad dzieckiem, władza rodzicielska i w jaki sposób zostaną zabezpieczone kontakty rodziców. Ponadto, sąd określi, w jakim stopniu każdy z rodziców będzie łożył na utrzymanie dziecka. W toku sprawy o rozwód sąd będzie badał, który z rodziców daje większą rękojmie prawidłowego wychowania dziecka i zabezpieczenia jego interesów, który z rodziców zbudował silniejsze więzi z dzieckiem i który rodzic daje lepsze gwarancje prawidłowego kontaktu dziecka z drugim rodzicem. Kontakt dziecka z obojgiem rodziców jest niezwykle ważny dla kształtowania się jego tożsamości. Niestety zdarza się, że dziecko staje się kartą przetargową, a rodzic próbuje manipulować nim dla własnych potrzeb oraz wyładowuje swój gniew poprzez karanie drugiego opiekuna i niszczenie jego kontaktów z dzieckiem. Szantaż emocjonalny, manipulacja, przekupstwo, deprecjonowanie drugiego rodzica w oczach dziecka, czy też ograniczanie kontaktów z nim, to główne czynniki, które jeszcze bardziej utrudniają zarówno dojście do porozumienia rodziców, jak i adaptację dziecka do i tak już trudnej sytuacji. W takiej sytuacji możemy nawet mówić o przemocy emocjonalnej wobec dziecka. Dlatego też zawsze powtarzam swoim Klientom, że jest to droga donikąd. Dziecko nie jest bowiem niczyją własnością, a Konwencja o Prawach Dziecka mówi wyraźnie, że dziecko ma prawo do mamy i taty. Warto zatem zadbać o to by fakt rozstania rodziców, w możliwie najmniejszy sposób zaburzył funkcjonowanie dziecka.

Co z majątkiem małżonków?

Błędem jest założenie, że postępowanie dotyczące podziału majątku zawsze będzie toczyło się w ramach postępowania rozwodowego. Rozstrzygnięcie w zakresie podziału majątku wspólnego nie jest elementem obligatoryjnym wyroku rozwodowego. Sąd może orzec o podziale majątku wspólnego tylko wówczas gdy jedna ze stron zgłosi takie żądanie, a nadto rozstrzygnięcie w tej kwestii nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy wskazał, że "przeprowadzenie w wyroku rozwodowym podziału majątku wspólnego stron nie powoduje nadmiernej zwłoki postępowania nie tylko wtedy, gdy między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału tego majątku, lecz także wtedy, gdy wyjaśnienie spornych między stronami okoliczności, bądź też takich okoliczności, które sąd obowiązany jest ustalić z urzędu, wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie".

Jeżeli z różnych względów małżonkowie nie zdecydują się na dokonanie podziału majątku w toku postępowania rozwodowego, możliwe jest dokonanie tegoż podziału już po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego przed właściwym sądem rejonowym. Nie jest też wykluczone dokonanie podziału majątku nawet przed rozwodem – w formie umowy zawartej przez strony przed notariuszem. Ja osobiście polecam swoim klientom szczególne rozważenie trzeciej z przedstawionych ewentualności, tj. zawarcia umowy o podział majątku. Zauważyć bowiem należy, że w rzeczywistości podział majątku często wymaga zaangażowania biegłych sądowych, w szczególności rzeczoznawców. Powyższe ma istotny wpływ przede wszystkim na czas trwania ewentualnego postępowania o podział majątku, jak i jego koszty.

Zakończenie związku partnerskiego

W pierwszej kolejności wskazać należy, że konkubinat to nieformalny związek dwóch osób, pozostających w pożyciu, niepotwierdzony zawarciem związku małżeńskiego. W przypadku zakończenia związku partnerskiego, partnerzy mierzą się z tymi samymi problemami co byli małżonkowie-zwłaszcza jeśli łączyły ich wspólne dzieci lub kwestie majątkowe. Inne są natomiast drogi postępowania sądowego w sytuacji spornej. W przypadku rozwodu, sądem orzekającym jest sąd okręgowy, który może uregulować wszystkie kwestie dotyczące małżonków, wspólnych małoletnich dzieci oraz wspólnego majątku w jednym wyroku. Natomiast w przypadku związku partnerskiego rozstrzyga sąd rejonowy, który co do zasady rozpatruje osobno kwestie związane z władzą rodzicielską, miejscem pobytu dziecka, kontaktami z dzieckiem i alimentami. Dzielenie majątku między partnerami jest skomplikowaną kwestią – zwłaszcza gdy partnerzy dokonywali różnych inwestycji i nie zawierali ze sobą umów cywilnoprawnych. W sprawie rozliczeń byłych konkubentów mamy do czynienia z różnorodnością podstaw prawnych, gdzie rozliczenie zależy bezpośrednio od podstawy łożenia na majątek byłego partnera. Do problematyki rozliczeń odniósł się nawet Sąd Najwyższy, gdzie w wyroku z 27 czerwca 1996 r. w sprawie o sygn. III CZP 70/96 stwierdził, że: "Różnorodność uwarunkowań faktycznych występujących w takich związkach oraz mała motywacja do formalizowania porozumień majątkowych między konkubentami z uwagi na ich więzi osobiste powodują, że trudno ustalić uniwersalną regułę pozwalającą określić status majątku powstałego w konkubinacie i sposób jego rozliczenia. Wybór właściwej podstawy prawnej determinowany jest konkretnym stanem faktycznym, w szczególności zaś może wynikać z podjętych przez konkubentów decyzji w sferze prawnomajątkowej".

rozwody Szczecin

Zakres usług

W ramach świadczenia usług kancelaria zapewnia swoim Klientom najwyższy standard obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prawem karnym, w tym karnym skarbowym i karnym gospodarczym, cywilnym, rodzinnym, spadkowym, prowadzeniem działalności gospodarczej, odszkodowaniami oraz windykacją, a także prawem pracy i prawem administracyjnym.

Adwokat Szczecin Prawo karne

Prawo karneZapewniam pomoc prawną w sprawach o przestępstwa, przestępstwa karno - skarbowe, wykroczenia, przestępstwa związane z obrotem gospodarczym, rynkiem kapitałowym, nadużyciem zaufania

Adwokat Szczecin Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńczeSprawy o rozwód czy ustalenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Pomagam Klientom przejść przez ten trudny okres możliwie najłatwiej, wykorzystując najbardziej skuteczne środki prawne

Adwokat Szczecin Prawo spadkowe

Prawo spadkoweDoradztwo prawne przy dokonywaniu rozporządzeń na wypadek śmierci, jak również pomoc przy dochodzeniu praw należnych ze spadku i ochronie interesów spadkobierców

Adwokat Szczecin Proces sądowy i windykacja należności

Proces sądowy i windykacja należnościKompleksowe usługi związane z prowadzeniem sporu sądowego - od momentu wyboru strategii procesowej do prawomocnego zakończenia sprawy.

Adwokat Szczecin Odszkodowania i zadośćuczynienia

Odszkodowania i zadośćuczynieniaOdszkodowania za szkody majątkowe, odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu oraz o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Adwokat Szczecin Upadłość konsumencka

Upadłość konsumenckaPrzepisy dotyczące upadłości konsumenckiej pozwalają skutecznie oddłużyć konsumenta, a także powstrzymać działania windykatorów oraz toczące się postępowania komornicze i sądowe o zapłatę długu

Adwokat Szczecin Prawo pracy

Prawo pracyWypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w sposób dyscyplinarny, dyskryminacja w pracy i nierówne traktowanie, mobbing

Adwokat Szczecin Prawo administracyjne

Prawo administracyjnePosiadam praktykę zdobytą w sporach z organami administracji samorządowej oraz rządowej, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Adwokat Szczecin Prawo dla przedsiębiorców

Prawo dla przedsiębiorcówReprezentuję Klientów w sprawach działania na szkodę spółki, łapownictwa, oszustwa, korupcji, przestępstw przeciwko dokumentom itp. Świadczę pomoc w sprawach karno - skarbowych np. wyłudzenia VAT

Formy rozliczania

Opłata za czynności adwokackie ustalana jest indywidualnie z Klientem po zapoznaniu się przez kancelarię ze zleconą sprawą. Wysokość honorarium determinowana jest zakresem czynności niezbędnych dla poprowadzenia sprawy oraz stopniem jej skomplikowania.

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług kancelarii, dysponują Państwo pełną wiedzą, dotyczącą wysokości wynagrodzenia adwokata lub zasad jego ustalenia.

Masz pytania? Napisz do nas

Skontaktuj się z nami

Adres kancelarii:
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Walerczyk
ul. Lewandowskiego 1/2
70-237 Szczecin

Telefon:
tel/fax +48 91 820 28 54
tel.kom. +48 603 623 262

Adres e-mail:
kancelaria.walerczyk@gmail.com

Nasz profil:
Polub nas na Facebooku